Modificació de la Llei de turisme de Catalunya

Posted by:

Els hi comuniquem les modificacions normatives establertes com a conseqüència de la publicació de la llei 5/2017, del 28 de març de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC. Núm. 7340 de 30.3.2017) que l’afecten en la seva activitat d’agent de viatges:

  1. A) Modificació de la Llei 13/2002 de turisme  de Catalunya (derogació dels  articles 54 i 55).

Atenent als condicionants derivats de la Directiva de serveis de mercat interior i l’adaptació de la norma turística a la mateixa, des ...

continuar llegint→

Campaña Renta 2016/2017

Posted by:

Las novedades en la declaración:

La campaña de la Renta 2016, arranca el 5 de abril para la presentación telemática, el 11 de mayo para la presencial, y en ambos casos se extenderá hasta el 30 de junio. Si el resultado sale a ingresar y se quiere domiciliar le pago, el plazo finaliza el día 26 de junio.

Las novedades más destacadas con respecto a la edición anterior serían, que la Agencia Tributaria implementa para todos los declarantes, cualquiera que ...

continuar llegint→

Sabies que?

Posted by:

Els dissabtes ja no són dies hàbils en els terminis de compliment amb l’administració.

El calendari de dies inhàbils és un document que serveix per cenyir-se als terminis assenyalats en la tramitació dels procediments administratius.

S’elabora amb subjecció al calendari laboral oficial, fixant en el seu respectiu àmbit (administració estatal, autonòmica i local) els dies inhàbils.

A efectes de terminis assenyalats en dies, s’entén que són dies hàbils tots, excepte els diumenges i els declarats ...

continuar llegint→

Trámites para abrir un comercio en Barcelona

Posted by:

Tributos

Un requisito indispensable para el inicio de tu actividad es inscribirse en el censo de la Agencia Tributaria para obtener el número de identificación fiscal (NIF) y darte de alta en el impuesto sobre actividades económicas (IAE).

IAE – Impuesto sobre actividades económicas

La obligación de ...

continuar llegint→

Bonificaciones para los autónomos en 2016

Posted by:

Los trabajadores autónomos tienen la posibilidad de beneficiarse de una serie de bonificaciones y reducciones en la cuota a la seguridad social si cumplen una serie de requisitos, establecidos por el Gobierno. Las bonificaciones suponen una de las principales ayudas para los autónomos, en este caso, promovidas por el Gobierno Central. Bonificaciones autónomos 2016

En 2016, con la entrada en vigor de la ley de Fomento del Trabajo Autónomo, se introducen una serie de novedades con respecto al año 2016 y ...

continuar llegint→

Solicitar por internet permisos de extranjería

Posted by:

La dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado dispone de un servicio de solicitud telemática de diferentes tipos de permisos y renovaciones de estos, dirigidos a todos aquellos inmigrantes extranjeros que deseen formalizar su situación legal.

Para ello, pone a su disposición herramientas online que ofrecen la posibilida de presentar las siguientes autorizaciones:

  • Solicitud de Autorización de Residencia de Larga Duración por supuesto general de 5 años de residencia continuada en España. (art 148.1 RD 557/2011)
  • Renovaciones de autorización de ...
continuar llegint→

S’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de 18.000 a 30.000 euros.

Posted by:

A partir del 21 d’octubre de 2015, no s’exigiran garanties per les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament dels deutes gestionats per l’ AEAT i pels òrgans o organismes de la Hisenda Pública estatal quan el seu import conjunt no excedeixi de 30.000 euros i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament, sense perjudici del manteniment, en aquest últim cas, de les traves existents sobre béns i drets del deutor al moment de la presentació ...

continuar llegint→

Requisits per a l’ obtenció de la nacionalitat espanyola

Posted by:

¿Cómo se adquiere la nacionalidad española?

Residencia

Esta forma de adquisición de la nacionalidad exige la residencia de la persona en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Existen casos en los que el período de residencia exigido se reduce; estos son:

  • Cinco años: para la concesión de la nacionalidad española a aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado
  • Dos años: para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de ...
continuar llegint→

L’administrador respondrà amb el seu patrimoni pels deutes

Posted by:

Els administradors que no prenguin mesures immediates davant el deteriorament dels comptes de l’empresa hauran de respondre amb el seu patrimoni. Així ho estableix una decisió del Govern, que ha optat per no prorrogar un Decret que salvaguardava el patrimoni dels administradors d’empreses amb dificultats als anys de la crisi.

El Reial Decret-Llei 10/2008, de 12 de desembre, que va prendre mesures financeres per la millora de la liquidesa de les petites i mitjanes empreses i altres mesures econòmiques complementàries, va ...

continuar llegint→

La baixa cotització dels autònoms els condemna a pensions reduïdes

Posted by:

L’import mitjà de la pensió per jubilació per a un autònom va ser de 678 euros el 2014. Un 40% menys del que va percebre de mitjana un pensionista que havia cotitzat com a assalariat (1.143 euros al mes). La bretxa entre tots dos és molt gran i segons diversos informes, es continuarà obrint els propers anys per a un col∙lectiu que supera avui els tres milions de persones a Espanya.

Més del 85% dels autònoms està cotitzant a la Seguretat ...

continuar llegint→
Page 1 of 2 12