Modificació de la Llei de turisme de Catalunya

Posted by:

Els hi comuniquem les modificacions normatives establertes com a conseqüència de la publicació de la llei 5/2017, del 28 de març de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC. Núm. 7340 de 30.3.2017) que l’afecten en la seva activitat d’agent de viatges:

  1. A) Modificació de la Llei 13/2002 de turisme  de Catalunya (derogació dels  articles 54 i 55).

Atenent als condicionants derivats de la Directiva de serveis de mercat interior i l’adaptació de la norma turística a la mateixa, des de l’1  d’abril de 2017 l’activitat dels agents de viatges ha estat liberalitzada i no es necessari disposar de llicència turística per exercir l’activitat.

Conseqüència d’això, els agents de viatges deixen de tenir qualsevol obligació legal davant l’administració turística de la Generalitat de Catalunya. És a dir, no resten obligats a demanar ni obtenir cap autorització turística (llicència, títol llicència, presentació de declaració responsable o comunicació d’inici d’activitat).

Així mateix,  el  codi  GC , GCM o  GCMD que li vàrem assignar  en el seu dia,  deixa de tenir el caràcter d’autorització o llicència i, per tant  no està obligat a fer-lo  constar en  la seva activitat o publicitar-lo.

Les persones que disposin de les noves garanties reclamades en el Codi de consum, poden  operar lliurement a Catalunya.

  1. B) Modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya  (Addicció dels  articles 252-10, 252-11, 252-12, i Disposició Transitòria sisena).

Com a conseqüència de les exigències de la Unió Europea, la modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum ha comportat que persisteixi per les persones empresàries que organitzen i/o comercialitzen viatges combinats l’obligació de disposar d’una garantia amb uns nous imports i condicions que, en cas d’insolvència, respongui de l’execució correcta del viatge fins que aquest finalitzi i que permeti reemborsar tots els pagaments efectuats pels viatgers, és aquesta la normativa que haurà de complir. 

La  nova garantia  serà exigible plenament el  30 de setembre de 2017, per  l’autoritat competent en la matèria de protecció dels consumidors, l’Agència Catalana del Consum.

Per adaptar-se al nou marc legal, el Codi de consum exigeix la  presentació, davant  la Finestreta Única Empresarial, d’una declaració responsable en què manifesti que disposa de la garantia.

Li recomanem que contacti amb la seva companyia asseguradora per anar preparant l’actualització de les quanties i els conceptes que hagi de cobrir la seva assegurança, aquesta no haurà de  fer referència a la normativa turística, sinó  als articles del Codi de consum esmentats.

edarassessors

About the Author:

Asesoría creada en el 2002 en Badalona, Barcelona, fruto de la inquietud de sus socios fundadores. Nuestro objetivo ha sido especializarnos en la pequeña y mediana empresa, así como en los profesionales y particulares ofreciendo un asesoramiento integral dentro de los ámbitos Fiscal, Contable, Laboral y Mercantil, así como servicios integrales para inmigrantes residentes en la Comunitat Autònoma de Catalunya Leer más