Política de privacitat

Confidencialitat i protecció de dades

A efecte del que preveu el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (en endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, EDAR ASSESSORIA EMPRESARIAL, SL, com a responsable del tractament, informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a EDAR ASSESSORIA EMPRESARIAL, SL i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com de les tasques d’informació. En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, EDAR ASSESSORIA EMPRESARIAL, SL precisarà de l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

L’emplenament del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar-te o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal. L’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s’actualitzarà periòdicament d’acord amb el que estableix el RGPD.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant EDAR ASSESSORIA EMPRESARIAL, SL de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. EDAR ASSESSORIA EMPRESARIAL, SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. EDAR ASSESSORIA EMPRESARIAL, SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera EDAR ASSESSORIA EMPRESARIAL, SL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per EDAR ASSESSORIA EMPRESARIAL, SL sempre que procedeixi de fonts alienes a EDAR ASSESSORIA EMPRESARIAL, SL.

Cookies

El lloc web WWW.EDARASSESSORS.ES utilitza cookies, considerant tals fitxers físics d’informació allotjats en el propi terminal de l’usuari i serveixen per facilitar la navegació de l’usuari pel portal. De tota manera, l’usuari té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius.

Finalitats

Les finalitats d’EDAR ASSESSORIA EMPRESARIAL, SL són exclusivament el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació. Per a fins comercials i de millora de l’experiència en línia del client.

Menors d’edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, EDAR ASSESSORIA EMPRESARIAL, SL sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades

EDAR ASSESSORIA EMPRESARIAL, SL no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Exercicis de drets d’accés. Rectificació, cancel·lació i oposició.

Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en siguiente correo electrónico: PROTECCIODEDADES@EDARASSESSORS.ES. En virtud de lo que establece el RGPD, usted también puede solicitar, en los mismos términos y procedimiento, los derechos a la limitación del tratamiento (art. 18) y a la portabilidad de los datos (art. 20).