S’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de 18.000 a 30.000 euros.

Posted by:

A partir del 21 d’octubre de 2015, no s’exigiran garanties per les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament dels deutes gestionats per l’ AEAT i pels òrgans o organismes de la Hisenda Pública estatal quan el seu import conjunt no excedeixi de 30.000 euros i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament, sense perjudici del manteniment, en aquest últim cas, de les traves existents sobre béns i drets del deutor al moment de la presentació de la sol·licitud.

Així ho estableix l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre (BOE de 20 d’octubre), per la qual s’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a 30.000 euros, que deroga la seva regulació anterior continguda en l’Ordre EHA/1030/2009, de 23 d’abril, que va establir el límit exempt de l’obligació d’aportar garanties en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament en 18.000 euros.

Les sol·licituds d’ajornament i fraccionament en tramitació a l’entrada en vigor de la present ordre seguiran regint-se per l’establert a la normativa vigent a les dates de presentació de la corresponent sol·licitud.

edarassessors

About the Author:

Asesoría creada en el 2002 en Badalona, Barcelona, fruto de la inquietud de sus socios fundadores. Nuestro objetivo ha sido especializarnos en la pequeña y mediana empresa, así como en los profesionales y particulares ofreciendo un asesoramiento integral dentro de los ámbitos Fiscal, Contable, Laboral y Mercantil, así como servicios integrales para inmigrantes residentes en la Comunitat Autònoma de Catalunya Leer más